Aktuality

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

skende

rehabilitačné pomôcky na sedenie

NOVINKY

Spustili sme pre Vás novú a dúfame že modernejšiu webstránku.

Tento zamestnávateľ povinný bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu zamestnávateľovi poškodeného zamestnanca

Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

- bezodkladne oznámiť vznik závažného pracovného úrazu príslušnému inšpektorátu práce

Nie darmo sa hovorí, že komín je srdcom nehnuteľnosti a preto je vlastník komína povinný zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu, odborné preskúšanie osobami s odbornou spôsobilosťou

Detektor a hlásič oxidu uhoľnatého detekuje a hlási prítomnosť oxidu uhoľnatého v miestnosti akusticky a zobrazuje koncentráciu CO na display.

Dôsledné, riadne a zodpovedné vyšetrenie príčin a všetkých okolností vzniku závažného pracovného úrazu u zamestnávateľa vytvára predpoklad na prijatie účinných a účelných opatrení a činností.

Plynové hasivo v trvale uzatvorenej špeciálnej hadici zabezpečuje úplne, alebo čiastočne uhasenie požiaru v uzavretom priestore.

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
    captcha
    Reload

    created by: Marek Sarvas