Aktuality

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

skende

rehabilitačné pomôcky na sedenie

- bezodkladne oznámiť vznik závažného pracovného úrazu príslušnému inšpektorátu práce

- bezodkladne oznámiť príslušnému útvaru Policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin,
- vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia,
- zachovať stav pracoviska do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov, okrem vykonania nevyhnutných opatrení,
- zistiť príčinu a všetky okolnosti vzniku pracovného úrazu a iného úrazu,
- pri úraze s následkom smrti alebo s ťažkou ujmou na zdraví prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika,
- spísať záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu,
- zaslať príslušnému inšpektorátu práce záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel,
- zaslať záznam o registrovanom pracovnom úraze zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, alebo pozostalým, ak zamestnanec zomrel v dôsledku pracovného úrazu, sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni zamestnanca,
- prijať a vykonať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu,
- zaslať príslušnému inšpektorátu práce správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu do 30 dní odo dňa, keď sa o jeho vzniku dozvedel,
- viesť evidenciu pracovných úrazov, iných úrazov ako pracovných úrazov a nebezpečných udalostí,
priznaných chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania.

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
    captcha
    Reload

    created by: Marek Sarvas