Služby

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

skende

rehabilitačné pomôcky na sedenie

SLUŽY

BOZP je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ktorej pravidlá sa odvíjajú od zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale aj vyhlášok, nariadení vlády, noriem a v neposlednom rade vnútropodnikové smernice.

Požiar je niečo, čo by nik zo zamestnávateľov nechcel zažiť. Požiar je nekontrolovateľne sa šíriaci oheň, ktorý poškodí alebo zničí majetok alebo zapríčiní poškodenie zdravia prípadne smrť človeka.

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti poverený podľa § 3 ods. 1, nariadenie vlády 396/2006 Z.z., ktorým môže byť autorizovaný bezpečnostný technik.

Projekt požiarnej bezpečnosti stavby je základný dokument, ktorý od Vás bude požadovať stavebný úrad pri kolaudácii alebo štátny požiarny dozor počas celej doby životnosti svavby.

Prenosný hasiaci prístroj je prístroj s celkovou hmotnosťou najviac 20 kg, ktorý slúži na uhasenie požiaru v počiatočnej fáze. Vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly je upravené Vyhláškou 719/2002 Z.z.. Naša spoločnosť Vám zabezpečí dodávku, montáž, záručný a pozáručný servis, ako aj kontrolu hasiacich prístrojov odborne spôsobilými osobami.

Hydrant je hadicové zariadenie, ktoré slúži na dostatočnú dodávku vody v prípade požiaru. Povinnosťou vlastníka stavby, v ktorej sa hydrant nachádza je zabezpečenie jeho akcieschopnosti pravidelnými kontrolami v rozsahu 1 x za 12 mesiacov v zmysle Vyhlášky 699/2004 Z.z., pokiaľ výrobca neurčil kratšiu lehotu. Naša spoločnosť Vám zabezpečí kontrolu hydrantu a v prípade potreby aj výmenu poškodených, či nefunkčných častí.

Požiarna nádrž slúži na stálu zásobu vody, ktorá je súčasťou zariadenia na zásobovanie vodou na hasenie požiarov. Zriaďuje vtedy, keď je výdatnosť využiteľného zdroja vody menšia ako určená potreba vody na hasenie požiarov.

Vlastnosti, konkrétne podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru sú upravené Vyhláškou 478/2008 Z.z. Naša spoločnosť Vám na profesionálnej úrovni zabezpečí vykonanie predpísaných typov kontroly.

Prvoradým cieľom civilnej ochrany (CO) je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky pre prežitie pri vzniku mimoriadnych udalostí a aj počas vyhlásenia mimoriadnej situácie. V zmysle vyhlášky č. 533/2006 Z.z. Vám ponúkame vypracovanie zákonnej dokumentácie z CO.

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dopĺňaní niektorých zákonov.

Zamestnávateľ má možnosť, ale aj povinnosť vykonávať kontrolu či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

Vyhradené technické zariadenia podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými je problematika, ktorá sa týka aj zamestnávateľov a pracovného prostredia.

Medzi povinnosti zamestnávateľa smerujúce k zamestnancovi patrí:

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
    captcha
    Reload

    created by: Marek Sarvas