Kontrola požiarnych uzáverov

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

skende

rehabilitačné pomôcky na sedenie

Vlastnosti, konkrétne podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru sú upravené Vyhláškou 478/2008 Z.z. Naša spoločnosť Vám na profesionálnej úrovni zabezpečí vykonanie predpísaných typov kontroly.

 Požiarnym uzáverom sa rozumie:

 • 1. dverová zostava (dvere) s pohyblivou konštrukciou uzatvárajúcou trvalý otvor v požiarne deliacej konštrukcii určený najmä na prechod osôb alebo dopravných prostriedkov, ktorá v uzatvorenom stave
 • oknová zostava (okno) s pohyblivou konštrukciou s priehľadným materiálom alebo priesvitným materiálom uzatvárajúcou trvalý otvor v požiarne deliacej konštrukcii určený najmä na prechod svetla, ktorá v uzatvorenom stave
 • zostava klapky (klapka) s pohyblivou konštrukciou uzatvárajúcou trvalý otvor v požiarne deliacej konštrukcii, cez ktorú prechádza potrubie vetracieho systému zaisťujúceho dodávku alebo výmenu vzduchu, alebo uzatvárajúcou potrubie s požiarnou odolnosťou vetracieho systému zaisťujúceho dodávku alebo výmenu vzduchu, ktorá v uzatvorenom stave
 • zostava uzáveru dopravníkového systému
 • zostava oddeľujúcej konštrukcie

Kontrola (bežná údržba) požiarneho uzáveru

Na požiarnom uzávere musí byť vykonávaná kontrola technologickým postupom a v rozsahu určenom v prevádzkových pokynoch a vyhláškou. Kontrola požiarneho uzáveru sa vykonáva spravidla v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky technikom alebo špecialistom požiarnej ochrany.

Údržba požiarneho uzáveru

 • Na požiarnom uzávere musí byť vykonávaná údržba technologickým postupom, s technickou podporou a v rozsahu určenom v prevádzkových pokynoch.
 • Údržbu môže vykonávať iba výrobca požiarneho uzáveru, ak si jej vykonávanie vyhradil v prevádzkových pokynoch alebo nim zaškolená osoba zodpovedná za údržbu požiarneho uzáveru.
 • Preventívna údržba sa vykonáva v lehotách určených v prevádzkových pokynoch; ak prevádzkové pokyny neurčujú lehoty preventívnej údržby, vykonáva sa v lehote najmenej raz za 12 mesiacov,

Označovanie požiarneho uzáveru

 • Požiarny uzáver musí byť označený značkou zhody a sprievodnými údajmi.  Značka zhody a sprievodné údaje musia byť ťažko odstrániteľné, ľahko prístupné a čitateľné voľným okom aj po inštalácii požiarneho uzáveru.
 • Ak ide o požiarny uzáver - dvere, ktorý je únikovým východom, miesto úniku musí byť označené značkou pre núdzový východ. Môže byť označené nápisom ÚNIKOVÝ VÝCHOD alebo kombináciou nápisov ÚNIKOVÝ VÝCHOD, EXIT.
 • Výška písmen musí byť najmenej 50 mm. Tak tiež musí byť označený požiarny uzáver POŽIARNE DVERE, POŽIARNE OKNO, POŽIARNA KLAPKA .

Sprievodná dokumentácia požiarneho uzáveru obsahuje:

 • certifikát alebo vyhlásenie o kontrole
 • návod na jeho montáž, uvedenie do prevádzky, odporúčaný spôsob používania vrátane vymedzenia prostredia používania, označenie výstrah, pokyny na údržbu a rozsah ďalších údajov
 • prevádzkový denník požiarneho uzáveru, ktorý musí mať písomnú formu

Súčasťou prevádzkového denníka sú:

 • doklady o preukázateľnom absolvovaní školenia osoby zodpovednej za údržbu požiarneho uzáveru
 • oboznámení osoby zodpovednej za údržbu požiarneho uzáveru alebo časti úkonov údržby
 • potvrdenia o vykonaní údržby
 • výstupy z riadiaceho systému vykonávajúceho automatickú prehliadku požiarneho uzáveru, ak tento spôsob jeho prehliadky je inštalovaný.

 

Do prevádzkového denníka sa uvádzajú záznamy o údržbe, kontrole alebo o poruche viacerých požiarnych uzáverov, pričom prevádzkový denník. Sprievodná dokumentácia je súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi, ktorá sa predkladá orgánu štátneho požiarneho dozoru pri vykonávaní kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi.

Vyhlásenie o zhode alebo certifikát, prevádzkové pokyny a prevádzkový denník musia byť uchované počas prevádzkovania požiarneho uzáveru.

 

Kontrola požiarnych uzáverov

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Vyplňte prosím polia formuláru podľa potreby. Polia označené hviezdičkou sú povinné.
Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
  captcha
  Reload

  created by: Marek Sarvas