Aktuality

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

skende

rehabilitačné pomôcky na sedenie

Dôsledné, riadne a zodpovedné vyšetrenie príčin a všetkých okolností vzniku závažného pracovného úrazu u zamestnávateľa vytvára predpoklad na prijatie účinných a účelných opatrení a činností.


Za účelom riadneho a zodpovedného vyšetrenia príčin vzniku pracovného úrazu, zamestnávateľ zabezpečí a vykoná najmä ohliadku miesta úrazu s vyhotovením fotodokumentácie, videozáznamu o stave pracoviska, zaistí svedkov a vykoná ich vypočutie, vrátane postihnutého (ak je možné), posúdi všetky relevantné písomné a iné doklady o bezpečných pracovných postupoch, pracovných a technologických postupoch, o charaktere pracoviska, o stave bezpečnostných a ochranných zariadení a o ďalších opatreniach (napr. správy o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky), zohľadní doklady o kvalifikácii, zdravotnej spôsobilosti, odbornej spôsobilosti, oboznamovaní, pracovnoprávnom vzťahu, pracovnej náplni, resp. opis činností, ktoré postihnutý mal vykonávať, o preskúšaní a pod. postihnutého zamestnanca i ostatných zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na prácach súvisiacich s úrazom alebo tieto práce riadili, zohľadní vlastné povinnosti a postupy určené vo vnútorných predpisoch (smernice), ako písomný dokument o posúdení rizík, povinnosti z návodov na obsluhu a sprievodnej technickej dokumentácie (poskytnutie OOPP, ochranných zariadení a opatrení a ich funkčnosť a účelnosť).

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
    captcha
    Reload

    created by: Marek Sarvas