Ochrana pred požiarmi

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

skende

rehabilitačné pomôcky na sedenie

Požiar je niečo, čo by nik zo zamestnávateľov nechcel zažiť. Požiar je nekontrolovateľne sa šíriaci oheň, ktorý poškodí alebo zničí majetok alebo zapríčiní poškodenie zdravia prípadne smrť človeka.

Najúčínejšou metódou, ako predchádzať vzniku požiaru je prevencia. Prevencia je lacnejšia, ako represia.

Za plnenie povinností právnickej osoby na úseku ochrany pred požiarmi zodpovedá jej štatutárny orgán. Ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa, zodpovedá za ochranu pred požiarmi táto osoba alebo jej zodpovedný zástupca.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí na profesionálnej úrovni vypracovanie potrebnej dokumentácie a zaškolenia Vašich zamestnancov.

Povinnosti zamestnávateľa na úseku ochrany pred požiarom sa odvíjajú od § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcich právnych predpisov, najmä vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o  požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Povinnosti zamestnávateľa sú najmä:

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok (prostredníctvom technika požiarnej ochrany)
 • zabezpečovať plnenie opatrení v čase zvýšeného nebezpečenstva požiaru, na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru, v mimopracovnom čase
 • zabezpečovať školenie
 • vypracúvať viesť a udržiavať dokumentáciu OPP
 • umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov za účelom vykonať kontrolu
 • prevádzkovať technické zariadenia a technologické zariadenia z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti (napr.: hasiace prístroje, hydranty, EPS, SHZ, ZODT )
 • vypracovať projekt požiarnej bezpečnosti stavby a udržiavať ho v aktuálnom stave
 • obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení (napr.: hasiace prístroje, hydranty)
 • označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty a únikové východy
 • zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov

Zabezpečíme Vám:

 • vstupný audit s písomným a obrazovým vyhotovením
 • vypracovanie dokumentácie
 • pravidelnú aktualizáciu dokumentácie
 • školenie zamestnancov
 • oboznámenie osôb, ktoré sa s vedomím zamestnávateľa nachádzajú na jeho pracovisku
 • vykonávanie pravidelných prehliadok stavu OPP priamo na pracovisku
 • vyhotovenie reportu s obrazovou prílohou
 • zastupovanie pri výkone kontroly štátnych orgánom (Hasičský a záchranný zbor)
 • spracovanie kompletných podkladov pri vzniku požiaru
 • poradenstvo (mailové, telefonické)
 • označenie pracoviska potrebnými symbolmi OPP (piktogramy)


Dokumentácia OPP:

Každý zamestnávateľ je povinný vypracovať, viesť a uchovávať potrebnú dokumentáciu z oblasti ochrany pred požiarom. Dokumentáciu vypracúva osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorou je technik požiarnej ochrany.

Dokumentácia OPP pozostáva najmä:

 • projekt požiarnej bezpečnosti stavby
 • požiarne poplachové smernicepožiarna identifikačná karta
 • evakuačný plán
 • dokumentácia na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 • určovanie miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • záznamy školenia a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • dokumentácia osôb, ktoré zabezpečujú plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie

 

Ochrana pred požiarmi

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Vyplňte prosím polia formuláru podľa potreby. Polia označené hviezdičkou sú povinné.
Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
  captcha
  Reload

  created by: Marek Sarvas