Školenia

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

skende

rehabilitačné pomôcky na sedenie

Medzi povinnosti zamestnávateľa smerujúce k zamestnancovi patrí:

 • pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku, s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť, s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi, so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca
 • školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi

Zamestnávateľ je povinný u zamestnanca vykonať školenie pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku a opakované školenie.

Zamestnávateľ vykoná školenie aj osobám, ktoré sa nachádzajú (vykonávajú prácu) s jeho vedomím na neho pracoviskách.

Prostredníctvom našich špecialistov Vám  zabezpečíme odborné školenia v oblasti bezpečnosti zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi, technických zariadení a ostatných odborných školeniach.


Ponuka vzdelávacích aktivít:

 • BOZP pre vedúcich zamestnancov
 • BOZP pre ostatných zamestnancov
 • OPP pre vedúcich zamestnancov
 • OPP pre ostatných zamestnancov
 • Vodič služobného motorového vozidla
 • Práca s chemickými faktormi
 • Školenie lešenárov
 • Školenie motorových vozíkov
 • Civilná ochrana
 • Právne poradenstvo v oblasti pracovného práva – riešenie pracovných úrazov
   

Školenia v oblasti BOZP a OPP realizujeme formou:

 • osobného kontaktu so zamestnancami – doporučená forma školenia pre malé a stredné spoločnosti, kde školiteľ je osobne prítomný u zamestnávateľa
 • E-learaningu ( elektronická forma vzdelávania) – doporučená forma vzdelávania pre stredné a veľké spoločnosti. Obsah školenia je schválený Národným inšpektorátom práce.

Výhody e-learningu:

 • Šetrenie času a finančných nákladov
 • Jasný a zrozumiteľný obsah
 • Kvalitné a rýchlo dostupné informácie
 • Aktivita zamestnancov
 • Možnosť zvoliť si vlastné tempo
 • Interaktivita – množstvo vizuálnych vnemov, príkladov doplnených obrázkami
 • Fotodokumentácia, zvukové efekty, video, hyperlinky
 • Online podpora

Jazykové mutácie e-learningu:

 • Slovenský jazyk
 • Anglický jazyk

Technické požiadavky:

 • pripojenie na internet
 • počítač, notebook alebo tablet
 • zvukový výstup

 

 Školenia

 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
  captcha
  Reload

  created by: Marek Sarvas