Projekty požiarnej bezpečnosti stavieb

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

skende

rehabilitačné pomôcky na sedenie

Projekt požiarnej bezpečnosti stavby je základný dokument, ktorý od Vás bude požadovať stavebný úrad pri kolaudácii alebo štátny požiarny dozor počas celej doby životnosti svavby.

V zmysle zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi § 4, písm. k) a § 14, ods. 1, písm. a) je právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba povinná zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

Naša spoločnosť Vám prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany a v súlade s vyhláškou 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb zabezpečí vypracujeme dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov pri výstavbe.

Ku každému projektu pristupujeme individuálne a každý detail prekonzultujeme s investorom, aby neboli zbytočne navyšované náklady na objekt.

Obsah projektu požiarnej bezpečnosti stavby:

 • členenie stavby na požiarne úseky
 • určenie požiarneho rizika
 • určenie požiadaviek na konštrukcie stavby
 • zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat
 • určenie požiadaviek na únikové cesty
 • určenie odstupových vzdialeností
 • určenie požiarno-bezpečnostných opatrení
 • určenie zariadení na zásah

 

Projekty požiarnej bezpečnosti stavieb

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Vyplňte prosím polia formuláru podľa potreby. Polia označené hviezdičkou sú povinné.
Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
  captcha
  Reload

  created by: Marek Sarvas