Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

skende

rehabilitačné pomôcky na sedenie

BOZP je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ktorej pravidlá sa odvíjajú od zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale aj vyhlášok, nariadení vlády, noriem a v neposlednom rade vnútropodnikové smernice.

Sústreďuje sa na vytváranie bezpečného a zdravého pracovného prostredia, vyhľadávanie a vyhodnocovanie rizík pri práci, a to či už ide o pracovisko, pracovné nástroje, zariadenie, prostriedky a pomôcky (osobné ochranne pracovné pomôcky) alebo o hygienu pracoviska.

Každý zamestnávateľ je jedinečný a preto je potrebné BOZP nastaviť presne na mieru. Rôzne profesie u rôznych zamestnávateľov si vyžadujú rôzne opatrenia. Dôležitými dokumentmi pre zamestnávateľa, o ktoré sa opiera aj inšpektorát práce pri kontrole, sú vnútropodnikové smernice. Tieto smernice by sme mohli nazvať, aj ako zákony konkrétnej spoločnosti. To čo je v nich napísané je pre zamestnávateľa a zamestnancov záväzné.

 Zabezpečíme Vám: 

 • vstupný audit s písomným a obrazovým vyhotovením
 • vypracovanie dokumentácie (vnútropodnikové smernice a iné)
 • pravidelnú aktualizáciu dokumentácie
 • školenie zamestnancov
 • oboznámenie osôb, ktoré sa s vedomím zamestnávateľa nachádzajú na jeho pracovisku
 • vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP priamo na pracovisku
 • vyhotovenie reportu s obrazovou prílohou
 • zastupovanie pri výkone kontroly štátnych orgánom (napr. Inšpektorát práce)
 • spracovanie kompletných podkladov pri vzniku pracovného úrazu
 • poradenstvo (mailové, telefonické)
 • komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, pracovného prostredia
 • označenie pracoviska potrebnými symbolmi BOZP (piktogramy).

 Dokumentácia BOZP

Každý zamestnávateľ je povinný vypracovať, viesť a uchovávať potrebnú dokumentáciu, v ktorej sú upravené podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dokumentáciu vypracúva osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorou je bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik.

Dokumentácia BOZP pozostáva najmä:

 • koncepcia politika BOZP pre odvetvia podľa prílohy zákona 124/2006 Z.z.
 • písomný dokument o posúdení rizika
 • taumatologický plán
 • zástupca zamestnávateľov podľa aktuálnej legislatívy
 • záznamy školenia a overovanie vedomostí o BOZP zamestnancov a vedúcich zametnancov
 • vnútropodnikové smernice – poskytovanie OPPP
 • pitný režim
 • chlad a teplo
 • dopravný poriadok
 • zakázané práce mladistvým a tehotným ženám
 • zákaz fajčenia
 • zobrazovacie jednotky
 • požitie alkoholu, omamných a psychotropných látok
 • bremená
 • lekárnička
 • a iné špecifické pre konkrétne pracovisko, ktoré sú autorsky dielom našich špecialistov...

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Vyplňte prosím polia formuláru podľa potreby. Polia označené hviezdičkou sú povinné.
Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
  captcha
  Reload

  created by: Marek Sarvas