Revízia (servis) plynových kotlov, tlakové nádoby

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

skende

rehabilitačné pomôcky na sedenie

Vyhradené technické zariadenia podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými je problematika, ktorá sa týka aj zamestnávateľov a pracovného prostredia.

Vykonávaním pravidelnej kontroly predchádzate včasnému opotrebovaniu zariadenia a zvýšeným nákladom na jeho prevádzku.

V prípade nežiaducej udalosti, musíte poisťovni predložiť doklad o vykonaní požadovanej kontroly. Ak takýto doklad nemáte, poisťovňa Vám nemusí nič zaplatiť. To isté platí aj vo všeobecnosti , kde za zariadenie máte trestnoprávnu zodpovednosť. Do ľudskej reči preložené, ak nemáte potrebný doklad o vykonaní kontroly zariadenia, beriete plnú zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody.

Máme štyri hlavné skupiny VTZ

 • PLYNOVÉ - rozlišujeme skupiny A, B a C, (napr.: zariadenia na výrobu plynov a úpravu jeho zloženia, zariadenia na skladovanie plynov a plnenie nádob na dopravu plynov, tlakové a kompresorové stanice, rozvody plynu)
 • ELEKTRICKÉ - rozlišujeme skupiny A, B a C (napr.: elektrické inštalácie , elektrické siete, technické zariadenia na výrobu alebo premenu elektrickej energie
 • TLAKOVÉ - rozlišujeme skupiny A, B a C (napr.: kotle, expanzné nádoby, potrubia a bezpečnostné zariadenia )
 • ZDVÍHACIE - rozlišujeme skupiny A, B a C (napr.: výťahy, žeriavy, pohyblivé pracovné plošiny, pohyblivé schody, lyžiarske vlek)

Požiadavky na bezpečnosť technických zariadení určuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. Podľa tohto zákona je oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení Technická inšpekcia.

Technická inšpekcia overuje:

 • Odbornú spôsobilosť zamestnávateľa (prípadne fyzickej osoby) na odborné prehliadky, skúšky a opravy
 • Vykonávanie prehliadok a skúšok na VTZ
 • Posudzovanie, či VTZ, materiál a príslušné dokumentácie spĺňajú požiadavky BOZP.

 Kontrolu vyhradených technických zariadení môže vykonávať iba osoba, ktorá má na VTZ príslušné osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre konkrétne zariadenie.

 Naša spoločnosť Vám zabezpečí odborne spôsobilou osobou:

 • revízie na plynové zariadenia, tlakové zariadenia, kotolne, chladenie, klíma a tepelné čerpadlá
 • elektrické zariadenia § 22 vyhláška 508/2009 Z.z.

 Zabezpečíme Vám aj:

Aliančného partnera pre SPP a SSE - Aliančný partner je služba pomoci pri pripojení na sieť plynárenskú sieť alebo elektrickú sieť

Súdneho znalca v oblasti: 

 • Odbor: 390000 – strojárstvo
 • Odvetvia: 390301 – odhad hodnoty strojných zariadení

 

Revízia (servis) plynových kotlov, tlakové nádoby

 

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Vyplňte prosím polia formuláru podľa potreby. Polia označené hviezdičkou sú povinné.
Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
  captcha
  Reload

  created by: Marek Sarvas